OPEN BRIEF
Aan de voorzitters van de raadsfracties van
Gemeente Schagen

Burgerbrug, 22 april 2021

Geachte dames en heren,

Met groeiend ongenoegen hebben wij de afgelopen maanden moeten zien en horen hoe er in de raad wordt gesproken over OldSkoel. Meermalen worden er uitlatingen gedaan en stellingen ingenomen die niet stroken met de werkelijkheid en die blijk geven van slecht geïnformeerd zijn en het ontbreken van een wens om daarin verandering te brengen.

Er wordt in de raad voornamelijk óver OldSkoel gesproken en nooit mét. Gevolg: aannames, misvattingen en onjuiste beeldvorming.

Wij willen in deze open brief voorbijgaan aan de discussies over het procesverloop bij de aankoop van het pand van de voormalige Sint Josephschool. Het is uw terechte taak als raad om het bestuur te controleren wat betreft de juiste gang van zaken in de uitoefening van zijn bevoegdheden; daarin hebben wij geen rol.

Wat ons wel uitermate stoort, is de beeldvorming die diverse raadsleden ook afgelopen maandag weer tentoon hebben gespreid en dat ook vandaag in het NHD doen. Eén enkel persoonlijk gesprek met een van onze bestuursleden had veel van de onjuistheden over de veronderstelde activiteiten en de oogmerken van OldSkoel kunnen wegnemen. Die moeite heeft echter geen van uw raadsleden in lange tijd genomen.

Laten wij een kleine poging doen om dat beeld voor u in te vullen.

Korte historie
OldSkoel is vier jaar geleden opgezet als sociaal-cultureel project in de leegstaande school. Ruimte voor ontmoeting, cultuur, aanloop en activiteit voor Burgerbruggers en mensen uit de omgeving waren van meet af aan de opzet. Met het aflopen van de bruikleenovereenkomst zijn wij met onze gebruikers en de gemeente gaan kijken of een levensvatbare doorstart mogelijk zou zijn. OldSkoel had in de tussentijd bewezen een almaar groeiende functie te hebben gekregen, ook op sociaal gebied – bijvoorbeeld vanwege de vaste openstelling met een kopje koffie en een gesprek op de vrijdagen, de zangochtenden voor senioren, de kindercoach, de yogalessen, de concertjes, het inloophuis voor mensen die te maken hebben met kanker, de creatieve workshops, en de maaltijdprojecten onder de noemer Tafel van Tien. Onderdeel van een eventuele doorstart zou een hoogst noodzakelijke renovatie zijn, omdat het gebouw in feite afgeschreven is.

Fondsen
Als bestuur hebben wij toen een plan gemaakt om de functie van OldSkoel voor het dorp en omgeving nog meer handen en voeten te geven. De kosten voor renovatie en aanpassing zouden wij bijeen proberen te brengen via investeringen uit diverse fondsen. Daarbij bleek al snel dat onze plannen kansrijk konden zijn, mits wij als eigenaar van het pand de aanvragen deden. De gemeente gaf aan voor die optie open te staan, mede omdat de meerwaarde van onze activiteiten ook bij de gemeente duidelijk was.

Aankoop pand
Wij hebben vervolgens na goed overleg en afspraken het pand voor een symbolisch bedrag (een van uw raadsleden noemde dat schamper ‘een bedrag waar je nog geen ijsje voor kunt kopen’) kunnen verwerven. Met dien verstande dat bij een eventuele beëindiging van de activiteiten de plicht bestaat om het gebouw aan de gemeente terug te verkopen voor hetzelfde bedrag, ook wanneer de waarde inmiddels hoger zou zijn als gevolg van onze verbeteringen. Een faire deal, leek ons.

Meerjarenplan
Wij hebben vervolgens bijzonder veel tijd en moeite gestoken in het uitwerken van een structureel meerjarenplan waarin een scala aan activiteiten voor de bewoners van Burgerbrug en omstreken nauwkeurig is opgenomen, evenals de bijbehorende exploitatiebegroting en het opzetten van een professionele organisatie.

Wat ons drijft
Terzijde, maar niet onbelangrijk: onze inzet is zonder oogmerk van persoonlijk gewin. Niemand binnen OldSkoel zit er voor lucratief commercieel voordeel. Voor de meeste activiteiten wordt hooguit een tegemoetkoming in onkosten gevraagd of een bescheiden vergoeding. Onze deelnemers en vrijwilligers stellen vele uren onbetaald beschikbaar voor de ontwikkeling en/of ondersteuning van de activiteiten die OldSkoel gratis aanbiedt. Ook het bestuur werkt onbetaald. Alles vanuit de overtuiging dat we, om de wereld wat leuker en mooier te maken, samen aan de slag moeten.

Corona
Ondertussen zijn de perspectieven zeer hoopvol. Onze plannen, waarin sociale samenhang, ontmoeting, oog voor andere mensen, schoonheid, ontspanning, duurzaamheid, upcycling en hergebruik centraal staan, vinden weerklank. Helaas hebben wij als gevolg van de coronabeperkingen, tijdelijke sluiting en trage beslissingen bij diverse fondsen, nog geen gelegenheid gehad om onze definitieve plannen voor een groot publiek uiteen te zetten.

Succesvolle fondsenwerving
De bemoedigende stand van zaken is in ieder geval dat wij tot nu toe drie belangrijke fondsen (VSB Fonds, Stichting DOEN en Leader) hebben kunnen overtuigen om te investeren in de toekomst van OldSkoel. Twee andere fondsen zien er kansrijk uit. Op dit moment hebben wij op basis va een uitgebreid en streng beoordeeld projectplan een bedrag van € 200.000 kunnen genereren om OldSkoel te renoveren en zodanig aan te passen dat het gebouw voldoet aan de gangbare en wettelijke normen voor een publieke ontmoetingsplaats, inclusief faciliteiten. Het achterstallig onderhoud wordt hiermee opgelost, defecten hersteld, aanpassingen gemaakt voor mensen met een beperking, en de energievoorziening duurzaam ingericht. Ook komt er ruimte voor bijvoorbeeld kookcursussen voor alleenstaanden, kinderactiviteiten, amateurtoneel en vele andere sociaal-culturele initiatieven. Het doel is dat OldSkoel volgend jaar om deze tijd kwalitatief en qua aanbod de rol van dorpshuis kan gaan vervullen.

Op dit moment zijn we met een team van vele betrokkenen en adviseurs al zo’n tien maanden onafgebroken bezig met plannen maken, advies inwinnen, gesprekken voeren, berekeningen maken, begrotingen opstellen, experts raadplegen, regelgevingen uitzoeken, vragen beantwoorden en meer. Dit gebeurt allemaal in eigen tijd, vakantiedagen, avond- en weekenduren. Alles vanuit de overtuiging dat we iets goeds aan het neerzetten zijn voor Burgerbrug en naaste omgeving.

De voldoening die we daaruit zouden kunnen krijgen, en die we zo graag met zoveel mogelijk mensen in Burgerbrug zouden delen, wordt inmiddels dermate ondermijnd door de verkeerde en onterechte geluiden die we te vaak over OldSkoel vanuit dorp en raadszaal horen, dat wij ons ernstig beginnen af te vragen of we er goed aan doen om zoveel tijd, moeite en geld in een initiatief te steken waar een deel van Burgerbrug kennelijk een probleem mee heeft.

Onverantwoord
Wij zijn als bestuur binnenkort verantwoordelijk voor het juiste beheer van bijzonder veel geld, dat we in zijn totaal gaan besteden aan een maatschappelijk-cultureel hart van Burgerbrug. Wij zullen daarop ook worden beoordeeld en afgerekend door de investeerders. Wanneer echter de tegenkrachten in het dorp en de raad zo’n negatieve instelling over dorpshuis OldSkoel volhouden, is het wellicht onverantwoord dat wij ons hierin begeven.

Wanneer wij zouden besluiten dat dit inderdaad een te groot risico met zich meebrengt, zullen we moeten overwegen te stoppen. Dat betekent dat Burgerbrug binnenkort de volgende zaken zal gaan missen:

 • Wekelijkse open inloop voor een kopje koffie met huisgebak, een ontmoeting en een gesprek
 • Creatieve workshops en exposities op het gebied van muziek, viltkunst, schilderkunst en creatief schrijven
 • Tafel van Tien (maaltijdproject voor ontmoeting en samenzijn, o.a. voor alleenstaanden)
 • De Oude Gewoonte (zangochtenden voor senioren en licht-dementerenden, gevolgd door een gezamenlijke lunch uit grootmoeders tijd)
 • Seizoensmarkten en fairs
 • Pluktuin
 • Jeu des Boulesbaan
 • Kleinschalige muziek-, dans en theatervoorstellingen
 • Yogalessen
 • Inloophuis voor mensen die met kanker te maken hebben
 • Priklocatie huisarts
 • Kindercoaching
 • Locatie voor vergaderingen en presentaties
 • Tweedehandsboekenclub

Verder zullen de volgende beoogde activiteiten niet gerealiseerd worden:

 • Filmclub (tweemaandelijks)
 • Pilates (wekelijks)
 • Kinderkookcafé (circa 4 keer per jaar)
 • Boekenclub (maandelijks)
 • Uitbreiding koffiehuis naar 2x per week
 • Uitbreiding vergaderfaciliteiten
 • Toneelclub (wekelijks)
 • Koorrepetities (wekelijks)
 • Kookworkshops alleenstaanden en ouderen (8-10 keer per jaar)
 • Samenwerking met omliggende dorpshuizen voor programmering

Mocht u verrast zijn door dit overzicht van initiatieven en verheldering hebben gekregen over de gang van zaken, het wel en wee van onze projecten en de unieke rol die OldSkoel in Burgerbrug vervult, des te beter.

Het is overigens allemaal informatie die uw raad allang had kunnen hebben als er mét in plaats van óver Oldskoel was gepraat.

Namens de enthousiaste vrijwilligers, medewerkers, en supporters van OldSkoel,

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting OldSkoel

Peter van Vleuten, voorzitter
Victor Posch, secretaris
Monique Möllenkamp, penningmeester

zingen in het muziekatelier in de OldSkoel in Burgerbrug
Jan Bekker schilderkunst in OldSkoel Burgerbrug
Kinderen met (gevoeligheids-) problemen vinden support bij kindercoach Monique Blom in de OldSkoel in Burgerbrug